Orbit

场地预约情形查询
  • 国际会议厅、咖啡厅、交互式讲堂、数码教学发展教室、3D 数码棚(https://goo.gl/kbQYSH)
  • 其他场地请洽研创中心管理人员
场地借用申请   (https://reurl.cc/9raXY)
                         QR Code 
                     This is an image